Regulamin Organizacyjny Praktyki Fizjoterapeutycznej Fizjoneo Fizjoterapia dzieci i dorosłych Michał Kaczmarek

(aktualizacja 01.01.2023)

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Praktyka zawodowa:

Fizjoneo Fizjoterapia dzieci i dorosłych Michał Kaczmarek, zwana dalej ,,praktyką” działa na podstawie:

 • przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

 • wpisu nr 000000228852 do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów,

 • niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

 • Główne miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych :

  - Wizyty domowe / na wezwanie.

 

II. CEL, ZADANIA I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

 • Celem praktyki fizjoterapeutycznej jest przywracanie, poprawa lub zachowanie zdrowia pacjentów.

 • Zadaniem praktyki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, a w szczególności :

 • wizyta fizjoterapeutyczna, także w domu pacjenta,

 • badanie funkcjonalne i fizjoterapia
 • fizjoprofilaktyka,
 • wydawanie opinii, orzeczeń i zaświadczeń.

 

III. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

1. W ramach praktyki będą udzielane ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia w dziedzinie fizjoterapii.

2. Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w gabinecie w Bełcahtowie, ul. Juranda 2c lub miejscu wezwania.

 

IV. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 • Pacjenci są rejestrowani i przyjmowani według kolejności telefonicznego / osobistego zgłoszenia, w miarę wolnych miejsc.

 • W zależności od stanu pacjenta oraz zastosowanej fizjoterapii czas wizyty może być bardzo różnorodnyi może wynosić 20-60 min.

 

V. OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 • Za udostępnienie dokumentacji medycznej ustala się następujące opłaty:

 • za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej opłata wynosi

  0,50 zł (nie może być wyższa niż 0,002*, tj. 9,73 zł),
 • za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej opłata wynosi

  0,50 zł (nie może być wyższa niż 0,00007*, tj. 0,34 zł),
 • za udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych

(jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą prowadzi dokumentację medyczną w postaci elektronicznej) opłata wynosi 1 zł (nie może być wyższa niż 0,0004*, tj. 1,95 zł).

* przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

VI. ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT,  WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

 • Z tytułu udzielanych świadczeń zdrowotnych, które nie są finansowane ze środków publicznych pobierane są od Pacjentów opłaty.

 • Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych określona jest w załączniku do regulaminu organizacyjnego.

 • Opłat za świadczone usługi fizjoterapeutyczne można dokonać w sposób gotówkowy, bezgotówkowy – w postaci kodu BLIK lub przelewu online na konto.

 

VII. MONITORING

1. Na terenie Poradni, zarówno na zewnątrz, w otoczeniu budynku, jak również w pomieszczeniach ogólnodostępnych, może być stosowany monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników praktyki. 2. Nagrania obrazu uzyskane w wyniku monitoringu, o którym mowa
w ust. 1 powyżej, zawierające dane osobowe, praktyka przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres 30 dni od dnia nagrania.

3. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy o z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem wpisania praktyki do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów.

 

Załącznik – Cennik Świadczeń Fizjoterapeutycznych

Ustala się następującą wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne w Praktyce Bełchatów, ul. Juranda 2c:

 

Lp.

Nazwa świadczenia

Wysokość opłaty

1)

Konsultacja fizjoterapeutyczna

(badanie, terapia)

150,00 zł

2)

Kinesiology taping

30,00 zł - 1 okolica

3)

Wypisanie zaświadczenia

30,00 zł

4)

Wizyta domowa fizjoterapeutyczna

Od 140 do 170,00 zł (w zależności od odległości / dojazdu do pacjenta, czasu trwania wizyty i zastosowanych zabiegów fizjoterapeutycznych)