Media Społecznościowe

Regulamin Organizacyjny Praktyki Fizjoterapeutycznej

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Praktyka zawodowa:

Fizjoneo Fizjoterapia dzieci i dorosłych Michał Kaczmarek, zwana dalej ,,praktyką” działa na podstawie:

 • przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

 • wpisu nr 000000228852 do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów,

 • niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

 • Główne miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych :

  - Wizyty domowe / na wezwanie.

 

II. CEL, ZADANIA I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

 • Celem praktyki fizjoterapeutycznej jest przywracanie, poprawa lub zachowanie zdrowia pacjentów.

 • Zadaniem praktyki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, a w szczególności :

  • wizyta fizjoterapeutyczna, także w domu,

  • badanie funkcjonalne i fizjoterapia

  • fizjoprofilaktyka,

  • wydawanie opinii, orzeczeń i zaświadczeń.

 

III. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

1. W ramach praktyki będą udzielane ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia w dziedzinie fizjoterapii.

2. Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w miejscu wezwania.

 

IV. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 • Pacjenci są rejestrowani i przyjmowani według kolejności telefonicznego / osobistego zgłoszenia, w miarę wolnych miejsc.

 • W zależności od stanu pacjenta oraz zastosowanej fizjoterapii czas wizyty może być bardzo różnorodny i może wynosić 20-60 min.

 

V. OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 • Za udostępnienie dokumentacji medycznej ustala się następujące opłaty:

- za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej opłata wynosi

 • 0 zł (nie może być wyższa niż 0,002*, tj. 9,73 zł),

- za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej opłata wynosi

 • 0 zł (nie może być wyższa niż 0,00007*, tj. 0,34 zł),

- za udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych

(jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą prowadzi dokumentację medyczną w postaci elektronicznej) opłata wynosi 0 zł (nie może być wyższa niż 0,0004*, tj. 1,95 zł).

 • przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

VI. ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

ZDROWOTNYCH W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT, WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

 • Z tytułu udzielanych świadczeń zdrowotnych, które nie są finansowane ze środków publicznych pobierane są od Pacjentów opłaty.

 • Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych określona jest w załączniku do regulaminu organizacyjnego.

 • Opłat za świadczone usługi fizjoterapeutyczne można dokonać w sposób gotówkowy, bezgotówkowy – w postaci kodu BLIK lub przelewu online na konto.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy o z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem wpisania praktyki do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów.

 

Załącznik – Cennik Świadczeń Fizjoterapeutycznych

 

Ustala się następującą wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne:

 

Lp.

Nazwa świadczenia

Wysokość opłaty

1)

Konsultacja fizjoterapeutyczna

120zł -150zł (w zależności od odległości / dojazdu do pacjenta, czasu wizyty i zastosowanych zabiegów fizjoterapeutycznych)